Vedtekter

TRØNDERKATTENS LOVER SISTENDRET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2019


§ 1. TRØNDERKATTEN er stiftet 12. september 1973. Klubben er tilsluttet Norske
Rasekattklubbers Riksforbund (NRR), og derigjennom tilsluttet og godkjent av Federation
Internationale Feline (FIFe). Klubben har sitt sete i Trondheim. Klubben kan ikke
samarbeide med andre klubber om dette strider mot NRRs og FIFes lover.


§ 2. TRØNDERKATTENS FORMÅL er å arbeide for kattens fremme med spesiell vekt
på helse, livsvilkår og avl. Dette gjøres:
- ved å forhindre og motarbeide dyreplageri - ved å arbeide for at kattens verdi,
status, og rettigheter skal være l ike gode som for andre selskapsdyr. - gjennom
klubbvirksomhet og utstilling, for på den måten å øke interessen og
kunnskapen om kattensom selskapsdyr


§ 3. MEDLEMSKAP oppnås av alle som er interessert i Trønderkattens virksomhet og
som betaler kontingent. Et medlemskap varer ett kalenderår; fra 1.1 – 31.12.
Familiemedlemskap kan kun godkjennes når forholdet er begrenset til a)foreldre/barn,
b)besteforeldre/barnebarn, c)ektefeller, d)samboere. Minst ett av familiemedlemmene må
stå oppført som hovedmedlem, og de øvrige familiemedlemmene betaler kontingent
tilsvarende minst 1/5 av hovedmedlemmets kontingent dersom de alle ønsker å betale fullt
medlemskap. Hovedmedlem og familiemedlem(mer) må ha samme bostedsadresse.
Medlemmene forplikter seg til å følge TRØNDERKATTENS og NRRs lover


§ 4. KONTINGENTEN blir fastsatt på generalforsamlingen etter i nnstilling fra styret.
Det betales for ett kalenderår av gangen. Nye hovedmedlemmer som i nnmeldes etter
1.7 til 31.12 betaler halv kontingent. Skyldig kontingent må være betalt for å gi alle
rettigheter som medlem.


§ 5. ÆRESMEDLEM kan den bli som har gjort seg særlig fortjent ved å arbeide
for klubben og kattesaken. De opptas etter enstemmig innstilling fra styret og
på generalforsamlingen med simpelt flertall.


§ 6.
GENERALFORSAMLINGEN


6.1 GENERALFORSAMLINGEN er Trønderkattens høyeste myndighet, og avholdes 1
gang årlig. Dette skal skje i l øpet av åretes siste kvartal. De som oppfyller § 3 og §5,
samt personer i nnkalt av klubbens styre, har adgang til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.


6.2 INNKALLING skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel, og skal
inneholde følgende dagsorden:
1. Åpning 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til
undertegning av protokoll 3. Godkjenning av i nnkalling og dagsorden.
4. Årsberetning 5. Regnskap 6. Budsjett 7. Innkomne forslag 8. Valg


6.3 FORSLAG til saker som ønsker behandlet må være styret i hende senest 4 uker
før generalforsamling avholdes. Saker som taes opp til behandling på
generalforsamlingen avgjøres med alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt i
Trønderkatten eller NRRs lov- og regelverk. Alminnelige flertallsbeslutninger skal
nedfelles i prosedyrehåndbok. Innkomne forslag utsendes sammen ned innkallingen.


6.4 STEMMERETT ved generalforsamlingen har alle medlemmer med ajourført
kontingent, som har fylt 15 år. Stemmerett er begrenset til tilstedeværende medlemmer. Fullmakter og
forhåndsstemmer godtas ikke.


6.5 REFERAT fra generalforsamlingen skal være medlemmene i hende senest uker etter avholdt generalforsamling.

§ 7. VALG


7.1 STYRET består av 7 medlemmer; leder, nestleder, kasserer, sekretær, 1. styremedlem, 2. styremedlem og 3
styremedlem. Disse velges normalt for 2 år, men de foreslåtte kandidatene kan
reservere seg mot å sitte full periode dersom dette er gjort klart for
generalforsamlingen før valget finner sted. Det velges i tillegg 1. varamedlem.
Dette velges for 1 år av gangen. Alle velges på generalforsamlingen ved skriftlig
valg. Leder, kasserer, og 2. styremedlem velges de år hvor årstallet ender på
oddetall (1,3,5 osv.). Nestleder, Sekretær og 1. styremedlem velges de år hvor
årstallet ender på partall (2,4,6 osv.).


7.2 FORUTEN STYRET Det velges i tillegg regnskapsfører, revisor og valgkomité.  Disse velges normalt for 1 år,
men de foreslåtte kandidatene kan reservere seg mot å sitte full periode dersom det er
gjort klart for generalforsamlingen før valget finner sted. regnskapsfører velges på
årstall som ender på oddetall. Videre velges valgkomité bestående av 3 personer, 1-2
revisorer og webmaster, alle disse for 1 år.

§ 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING holdes når styret finner det nødvendig,
eller når 1/3 av stemmeberettigede medlemmer krever det. Kravet sendes skriftlig til styret
medforslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling holdes senest 1 måned etter
innsendt begjæring, og innkalles på samme måte, og med samme frist som den
ordinære generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling behandler kun de saker
som fremgår av innkallelsen.


§ 9. STYREMØTER fastsettes av lederen eller når et flertall i styret finner det
nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av dets medlemmer er tilstede. 1. vara
har møterett på styremøter. Styret plikter å føre styreprotokoll, regnskap,
medlemskartotek og i nventarliste. Styreprotokollen skal underskrives av alle
tilstedeværende styremedlemmer. Styrereferat skal kunngjøres så snart som mulig via
e-post og i medlemsblad. I saker der bestemte personer blir berørt skal navn utelukkes
i henhold til personvern.


§ 10.
REGNSKAPET


10.1 REGNSKAPET føres av regnskapsfører. Styret er ansvarlig overfor
generalforsamlingen for klubbens midler. Regnskapsåret går fra 1. september
til 31. august. Regnskapet revideres av revisorer valgt på generalforsamlingen


10.2 ÅRSBUDSJETT settes opp av styret og skal godkjennes
på generalforsamlingen. Underbudsjetter settes opp av styret.


10.3 ET FORELØPIG REGNSKAP med prognose for resultat for utstilling skal
ferdigstilles av kasserer og sendes ut til klubbens medlemmer
innen to (2) måneder etter utstillingens avslutning.


§ 11 EKSKLUSJON Medlemmer som ved sin oppførsel, handling eller uttalelser hindrer
klubben i sitt arbeide eller skader dens anseelse, kan ekskluderes som medlem i kortere
eller l engre tid. Forslag om eksklusjon fremsettes på generalforsamlingen av et
enstemmig styre, og må oppnå 2/3 flertall av avgitte stemmer.


§ 12. UTMELDELSE skjer skriftlig til styret. Et medlem som slutter skal levere tilbake
til klubben vandrepremier som ikke er vunnet til odel og eie, samt andre av klubbens
eiendeler.


§ 13. FORANDRING AV LOVER kan bare foretas av en beslutningsdyktig
generalforsamling med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer. Lovforslag skal være gjort
kjent i den oppførte dagsorden.


§ 14. KLUBBENS OPPHØR kan skje etter vedtak på 2 generalforsamlinger med minst 6
måneders mellomrom, og krever 2/3 av avgitte stemmer. Forslag til opphør skal være
kunngjort på den oppførte dagsorden. Ved opphør bestemmer generalforsamlingen
hvordan klubbens midler skal anvendes.


§ 15. DISSE LOVER trer i kraft straks de er vedtatt. Fra samme tid er tidligere
lover opphevet.